Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2012

annanancy
3948 af7d
Reposted fromloveya loveya

April 25 2012

annanancy
9205 8b0a
Reposted frommowilesmi mowilesmi
annanancy
Jeśli zamarzłby ocean, musisz wiedzieć, byłbym pierwszą osobą, która przez niego pobiegnie- do Ciebie. 
— baku. <3
Reposted fromgymnophoria gymnophoria
annanancy
Raj, którego nocą pragniesz tak jak ja.
— enej.
annanancy
7335 014d 500
annanancy
2196 a26c 500
Powinieneś mieć to napisane na czole, zanim namieszasz komuś w życiu. 
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viajethra jethra
annanancy
2860 4316
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viajethra jethra
annanancy
niby wiosna, niby szczęście, a wszystko chuj.
Reposted fromnikotyna nikotyna viajethra jethra
annanancy
5074 86bc
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viajethra jethra
annanancy
5171 34c6
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viajethra jethra
7801 be89
Reposted fromravenxrush ravenxrush viadobby dobby
annanancy
-Wie pan, któregoś dnia budzi się pan rano i uświadamia sobie nagle, że wszystkie pociągi już odjechały.
-Zawsze jest jakiś pociąg, do którego jeszcze można wsiąść. Zawsze.
— Więzień Nieba, Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromdobby dobby
annanancy
annanancy
Play fullscreen
Reposted fromjethra jethra
annanancy
5810 3931
annanancy
Reposted fromexistential existential viajethra jethra
annanancy
3095 70f4 500
Reposted fromappreciation appreciation viajethra jethra
annanancy
6320 7dea
Reposted fromrageandreality rageandreality viafrenzy frenzy
annanancy
8602 8922
Reposted fromsilentshout silentshout viamarcinmarcin marcinmarcin
annanancy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl